Vrijblijvende offerte

ZOEK UW VAKANTIE

Wat voor een vakantie zoekt u?
Waar wilt u naar toe in Amerika?

Wanneer wilt u gaan?


Budget
Banner Go Or No Go
Zoover Award 2013
U bent hier : Startpagina | ANVR voorwaarden

 ANVR voorwaarden

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) 2014/2015

INLEIDING


Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand
gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering en worden periodiek
inhoudelijk herzien.
De ANVR-Consumentenvoorwaarden 2014/2015 zijn in december 2014 geactualiseerd en
gelden voor reizen met vertrek vanaf 1 januari 2014. U kunt deze voorwaarden ook nalezen op
www.anvr.nl.

Zijn de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden van toepassing?


Op de reserveringsbevestiging (boekingsbevestiging of reisovereenkomst) wordt aangegeven
welke voorwaarden van toepassing zijn: A: ANVR-Reisvoorwaarden of B: ANVR-Boekingsvoorwaarden.

Als u een pakketreis boekt bij een ANVR-reisorganisator dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden
(A) voor het gehele traject, dus van ‘Vóór het boeken van de reis’ tot en met
‘Na de reis’.
Ook als de reisagent (boekingskantoor) zelf, op eigen naam, een samengestelde reis
organiseert en aanbiedt, dan wel reizen verkoopt van een reisorganisator die niet in Nederland
is gevestigd, zijn de ANVR-Reisvoorwaarden (A) van toepassing.

De ANVR-Boekingsvoorwaarden (B) zijn van toepassing op alle overige vormen van
dienstverlening door de reisorganisator en/of de reisagent (boekingskantoor).

Als niet duidelijk staat aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de
ANVR-Reisvoorwaarden (A).

Printscreen


Het "online"-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Het verdient daarom
aanbeveling dat u bij boeking een print maakt (printscreen) van het scherm, waarop het
aanbod van de reisorganisator staat, zodat daarover later geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanvullende bedingen


Reisorganisator (en/of reisagent) en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend
zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd
en zijn bedoeld om de positie van de reiziger te versterken. De bedingen kunnen geen afbreuk
doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en deze algemene voorwaarden heeft.
Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding met deze algemene voorwaarden
geldt de voor de reiziger gunstigste bepaling.

A: ANVR-REISVOORWAARDEN 2014/2015

INHOUD

INLEIDING
Artikel 1 Inleidende bepalingen

VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS
Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
Artikel 3 Informatie door de reiziger
Artikel 4 Essenties

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten
Artikel 7 Reissom

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 8 Wijzigingen reissom
Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger
Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 11 In-de-plaatsstelling
Artikel 12 Annulering door de reiziger
Artikel 13 Opzegging door de reisorganisator
Artikel 14 Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 16 Hulp en bijstand
Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 19 Klachten tijdens de reis

NA DE REIS

Artikel 20 Klachten na de reis
Artikel 21 Geschillen
Artikel 22 Nakomingsgarantie

INLEIDING

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het
publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reiziger:
a. de wederpartij van de reisorganisator, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding
tot de reisorganisator is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren
georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een
significant deel van de reis uitmaakt.
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert
en het vervoer zelf organiseert.
Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het
sluiten van de reisovereenkomst.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende
feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 -
16.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. De
reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op
overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en
pendelreizen per bus, mits dit in de publicatie wordt vermeld.

3. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het
Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira,
Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens de
reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie
betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de
reiziger worden verstrekt.
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende
informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen
informatie intussen niet is gewijzigd.

2. Door of namens de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de
mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een
reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de
voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van
zo’n verzekering verlangen. De reisorganisator vermeldt een dergelijke voorwaarde
duidelijk in de aanbieding.

3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s,
folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

4. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze
bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking
en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
1. De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator uiterlijk bij het sluiten van
de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers
die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en
geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of
medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar
of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of
bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld
de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als
de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden
verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het
begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en
andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht
voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring
te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer
te ontzeggen.

3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede
uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze
reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig
het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel
bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties
1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de
reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De
reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij
dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven
de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

2. De reisorganisator heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een
redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden
organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de
reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten
inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger
en de reisorganisator dit overeenkomen.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de
reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat
geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten
de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door
de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra
kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de
reisorganisator.

4. De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden in de aanbieding van de
reisorganisator vermeld.

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod
van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan
hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na
totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs
elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm
van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de
reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat
en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de
boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden
herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of
van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór
16.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden)
resp. vóór 12.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag
van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde
gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke
fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de
gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten
zijn.

4. Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij
vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de
aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en
schriftelijk te geschieden. De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de
reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de
aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst
aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator
maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het
programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de
voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

7. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in
de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen
redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem
kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14 en 15 niet van
toepassing.

8. Afwijkingen van percentages in artikel 6 en 12
De reisorganisator kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percentages afwijken,
doch alleen indien de afwijkende percentages vooraf bekend zijn gemaakt in de publicatie
en/of aanbieding en de positie van de reiziger versterken.
Dit laat onverlet de toegestane afwijkingen als bedoeld in art. 6 lid 1 en art. 12 lid 2.

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten
1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de
totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises,
lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigenvervoerreizen
inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met
bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of
sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden
kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.
b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20 % van de
reissom.
c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows,
appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 %
van de reissom.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigenvervoerreizen
uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf)
in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald.
Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze
betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt
gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de
overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft
het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat
geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet
terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is
hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten.
Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van €
40,00. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 7 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn
begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende
kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende
onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet
betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die
onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten
van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door
derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking
per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het
reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals
deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 8 Wijzigingen reissom
1. De reisorganisator heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij
eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom
te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van
brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal
daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen
ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan
verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De
reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
Als de reissom tijdig door de reiziger is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet
meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 kalenderdagen voor vertrek.

2. a. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zal de reisorganisator na de totstandkoming van
de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen binnen Europa en naar de
Middellandse Zeelanden niet wijzigen.
b. In afwijking van het in sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
- verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
- extreme verhoging van de vervoerskosten
kan de reisorganisator tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom
verhogen. De ANVR en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke
situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in
gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een
partijen bindende uitspraak te doen.

3. De reiziger kan, in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de
luchtvervoerskosten, aan de reisorganisator vragen of hij deze kosten alvast aan de
reisorganisator mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan
worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald en het ticket is uitgegeven, geldt dat
de reisorganisator het deel luchtvervoerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In
die gevallen worden de annuleringskosten van artikel 12 minimaal verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten.

4. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 en 2
af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3
werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de
overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na
ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik
maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van
reeds betaalde gelden. De artikelen 13, 14 en 15 zijn niet van toepassing.

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger
1. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de
dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte
verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan
worden gevergd.

2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen
heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij
eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de
reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde
reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij
de reisorganisator of het boekingskantoor.

4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de
eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig)
document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de
reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken
daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator tekort is geschoten in zijn
informatieplicht van artikel 2 lid 1.

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de
reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding
vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te
voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen
voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat
geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met
redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan
de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is
artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van
zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt
beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval zijn
geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 11 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk
tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de
reissom, de in artikel 10 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12 Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast
eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening
brengen:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Afwijkende annuleringskosten
a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen,
stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde
reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende
annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop
van toepassing zijnde bepalingen.
c. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur),
avontuurlijke reizen en reizen
buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid
1. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.
d. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden
aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek
aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen,
kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen
gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

3. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een
gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere
accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie
voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe
groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde
accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.
Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van
artikel 6 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de
overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld
verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van
de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de
nieuwe reissom in mindering gebracht.

4. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het
bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de
reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade
in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

5. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het
Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie
geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden
geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.

7. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is
artikel 11 van toepassing.

Artikel 13 Opzegging door de reisorganisator
1. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige
omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige
aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor de reisorganisator is in ieder geval aanwezig als vóór
datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het
Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks
het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator
kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader
uitgewerkt in artikel 16.
5. Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 14 Wijzigingen door de reisorganisator
1. a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2.
Wijzigingen deelt de reisorganisator binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee,
nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor
vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte
verblijf) deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en)
afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging
slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis
strekt.
d. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn
deel recht op het bedrag van die besparing.

2. a. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief
aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat de reisorganisator van de wijziging
op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen:
voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van
1 kalenderdag.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van
alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en
dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende
aanbod moeten blijken:
- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
- de aard en klasse van de accommodatie;
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
- de samenstelling van het reisgezelschap;
- de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde
bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door
de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen
daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod
ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst
van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf
10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft de reisorganisator
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe
van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de
afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigenvervoerreizen:
voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor
een termijn van 1 kalenderdag.
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of,
indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel
daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als
bedoeld in lid 5.

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of in
Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de
reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator
kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader
uitgewerkt in artikel 16.

6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten,
waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de
reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het
oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s)
indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats
van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
(Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)

7. De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s)
te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.
Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot
uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de
reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen
als bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de
reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de
eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming
niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij
de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet
kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van
de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis
die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet
kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als
bedoeld in lid 5 van dit artikel.

4. Indien een cruise onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig devertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan
vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die
de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger.
Voorwaarde is dat de reiziger door of namens de reisorganisator voorafgaand aan de
boeking op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen. De reiziger blijft in dat
geval de volledige reissom verschuldigd, onder aftrek van de kosten van het luchtvervoer.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand
1. a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp
en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid
3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening
van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van
de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de
reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de
reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van
toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de
dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator
dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade
heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisen/
of annuleringskostenverzekering.

2. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot,
bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid
van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de
reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van
de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het
boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een
Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter
bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf
van het gedrag van een correcte reiziger.

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden
uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat
de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem
kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de
reiziger niet kan worden toe gerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een
gedeelte daarvan verleend.

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in
het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de
terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen
van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 19 Klachten tijdens de reis
1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2
dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de
betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de
reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de
reisorganisator in Nederland.

2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator
voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de
voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

3. De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te
volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze
redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de
dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de
tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt
of uitgesloten.

NA DE REIS

Artikel 20 Klachten na de reis
1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na
afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de
reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de
reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het
klachtrapport bij.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één
maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft,
bij het boekingskantoor te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in
behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De
reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

4. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een
inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 Geschillen
1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen
genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na
de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 20 lid 4 het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het
desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij
wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van
deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op
grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde
bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te
wenden.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de
reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien
de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisorganisator op deze
termijnen een beroep doet.

Artikel 22 Nakomingsgarantie
1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen
twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,- per bindend advies.
De ANVR verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een
beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde
bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep
op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de ANVR een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het
lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de reiziger wordt
aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan de ANVR over te dragen,
waarna de ANVR op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter
voldoening aan de reiziger, of de reiziger wordt aangeboden dat de ANVR op naam van de
reiziger en op kosten van de ANVR de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren,
een en ander ter keuze van de ANVR.

3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de
Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen,
van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend of
- het lid is failliet verklaard of
- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste
situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of
een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
feitelijk zijn beëindigd.

4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk
een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).